Image

Regulamin serwisu Gibo.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Gibo.pl.

2. Operatorem serwisu jest IT-Poland.com Jacek Pecko, 05-135 Wieliszew, Willowa 2, NIP: 568-148-94-23

3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Operator – IT-Poland;

II. Serwis - usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem gibo.pl lub jego subdomen w postaci xxx.gibo.pl. składająca się m.in. z Artykułów, Komentarzy, ogłoszeń, forum oraz profilów użytkowników;
Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał Rejestracji Pełnej lub Rejestracji Ograniczonej;
Użytkownik Zarejestrowany ze Zdjęciem - Użytkownik Zarejestrowany, który dokonał Rejestracji Pełnej i nie usunął Wizerunku ze swojego profilu w Serwisie.
Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie;
Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w serwisie;
Wizerunek - rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika, zamieszczona przez Użytkownika w jego profilu w serwisie Gibo.pl;
Regulamin - niniejszy regulamin;
Rejestracja - Rejestracja Ograniczona lub Rejestracja Pełna;
Rejestracja Ograniczona - rejestracja w Serwisie z podaniem następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, miasta zamieszkania i adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail)
Rejestracja Pełna - Rejestracja Ograniczona uzupełniona o Wizerunek

4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.

5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi lub zamieszczanie wpisów na forum internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

6. Operator lub osoba przez niego upoważniona będzie usuwał z Serwisu Materiały, Komentarze, Wypowiedzi lub wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach, Komentarzach, Wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie należy zgłaszać Operatorowi lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres [email protected]

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, Wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie , publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.

8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

9. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu problemów technicznych uniemożliwiających, lub utrudniających korzystanie z Serwisu.

10. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Operatora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.

11. Operatorem płatności w serwisie jest firma Dotpay.


II. UŻYTKOWNICY

1. Rejestrując się w serwisie, Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez IT-Poland.com Jacek Pecko, 05-120 Legionowo, Piłsudskiego 24b/13 dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług IT-Poland.com., w tym organizacji takich działań. IT-Poland.com informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także ich usuwania. W w/w sprawach właściciel danych winien zwracać się do IT-Poland.com. na piśmie.br />
2. Dokonując Rejestracji Pełnej, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku, w tym w Serwisie Gibo.pl, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi lub wpisów na forum dostępnym w Serwisie- na zasadach analogicznych jak w przypadku licencji wskazanej w punkcie III.6.

3. Dokonując Rejestracji Pełnej, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

5. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie oraz powierzanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o jakim mowa w pkt 1 powyżej. Zgoda ta jest dobrowolna, jednak konieczna do korzystania z serwisu w pełni.


6. Rejestrując się w serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od IT-Poland.com dotyczącą produktów i usług oferowanych przez IT-Poland.com, szczególnie odnośnie serwisu Gibo.pl, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z IT-Poland.com na odrębnych zasadach pod kątem serwisu Gibo.pl

7. Osoba niepełnoletnia może dokonać Rejestracji tylko wtedy, jeśli wyrazi na nią zgodę jej prawny opiekun.

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

9. Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.

10. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie, przyznaniu im legitymacji prasowych, nagród pieniężnych lub rzeczowych, uprawnień do usuwania Komentarzy lub wpisów na forum dostępnym w Serwisie. Operator może cofnąć przyznane uprawnienia bez uzasadnienia.

11. Operator zastrzega sobie możliwość udzielenia zezwolenia niektórym Użytkownikom Zarejestrowanym na publikowanie Materiałów lub Wypowiedzi pod pseudonimem. Wniosek do Operatora w tej sprawie wraz z uzasadnieniem Użytkownik powinien skierować na adres [email protected] podając wszystkie dane wymagane do Rejestracji Pełnej. W przypadku wyrażenia zgody na publikację pod pseudonimem Rejestracja stanie się skuteczna z chwilą wprowadzenia przez Operatora odpowiednich danych do Serwisu.

12. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie.

13. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora.

III. MATERIAŁY I KOMENTARZE

1. Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Wypowiedzi, Komentarzy oraz wpisów na forum dostępnym w Serwisie.

2. Wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Materiałów.

3. Wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany może zostać uprzywilejowany przez Operatora.

4. Dokonując Rejestracji, jak i zamieszczając Komentarz, Użytkownik upoważnia Operatora do publikowania w Serwisie Gibo.pl jego Materiałów, Komentarzy lub Wypowiedzi oraz do korzystania z przekazanych do Serwisu Materiałów, Komentarzy lub Wypowiedzi na następujących polach eksploatacji (licencja): a) wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu, c) każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie: w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu Gibo.pl, poprzez emisję lub reemisję w radiu lub w telewizji, poprzez publikację w prasie, poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight, przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS; d)wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.

5. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

6. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

7. Licencja ma charakter niewyłączny.

8. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

9. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania. Jeżeli umowa sublicencji jest odpłatna, Użytkownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę połowy wynagrodzenia otrzymanego przez Operatora z tytułu zawarcia umowy sublicencji. Wypłata wynagrodzenia należnego Użytkownikowi może nastąpić wyłącznie na rachunek bankowy Użytkownika prowadzony w banku krajowym. Roszczenie Użytkownika staje się wymagalne nie wcześniej niż w dniu, w którym podał Operatorowi we właściwej formie elektronicznej wszystkie dane niezbędne do wypłaty wynagrodzenia oraz do pobrania i rozliczenia związanych z tą wypłatą podatków. Prawo do wynagrodzenia nie dotyczy sublicencji udzielanych w zamian za inne, ekwiwalentne świadczenie niepieniężne.

10. Użytkownik może udzielać dalszych licencji do korzystania z Materiału, Komentarza lub Wypowiedzi objętej licencją udzieloną Operatorowi również innym podmiotom pod warunkiem zobowiązania tych podmiotów do podania jako źródła rozpowszechnienia Materiału, Komentarza lub Wypowiedzi Serwisu Gibo.pl.

11. Użytkownik może zwolnić się z powyższego zobowiązania w odniesieniu do określonego Materiału, Komentarza lub Wypowiedzi przez to, że na miesiąc przed udzieleniem licencji poinformuje Operatora na piśmie o zamiarze jej udzielenia.

12.Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Materiałów, Komentarzy lub Wypowiedzi, za których publikację w Serwisie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich, w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty tego wynagrodzenia w podwójnej wysokości na rzecz Operatora.

13. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować przy wykorzystaniu swojego konta w Serwisie Materiałów, Komentarzy lub Wypowiedzi opublikowanych wcześniej w innym miejscu.

14. W przypadku przekazania do publikacji Materiałów lub Wypowiedzi Użytkownik jest zobowiązany podać swoje imię i nazwisko oraz zamieścić aktywny link do miejsca pierwszej publikacji Materiału lub Wypowiedzi albo, w przypadku pierwszej publikacji poza siecią internet, podać miejsce i datę tej publikacji. Publikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, może nastąpić wyłącznie po przekazaniu Operatorowi przez Użytkownika pisemnej zgody na publikację w Serwisie udzielonej przez podmiot, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do przekazanego materiału.

15. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Materiały, Komentarze, Wypowiedzi lub wpisy na forum dostępnym w Serwisie, z których korzystanie przez Operatora jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego ani praw osób trzecich lub Operatora (w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, prawa pokrewnych, prawa własności przemysłowej lub innych).

16. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, jakie Operator poniesie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w ust. 15. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy Użytkownika.

17. Operator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanego Materiału, Komentarza lub Wypowiedzi. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Operator lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć Materiał, Komentarz lub Wypowiedź, do której rozpowszechniania Operator wcześniej przystąpił. Operator ma prawo dokonywania bez zgody Użytkownika zmian i poprawek w przekazanych Materiałach lub Wypowiedziach, a także dokonywania w nich skrótów.

18. Operator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały, Komentarze, Wypowiedzi i wpisy na forum dostępnym w Serwisie, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiału, Komentarza, Wypowiedzi lub wpisu na forum nie wymaga uzasadnienia.


IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Użytkownicy są również zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etyki Dziennikarskiej i dobrych obyczajów.

3. Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin, a w szczególności:
* zamieszcza tego rodzaju Wypowiedzi, Komentarze, Materiały lub wpisy na forum dostępnym w Serwisie, że ich rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami;
* usuwa z naruszeniem dobrych obyczajów Komentarze lub Wypowiedzi innych Użytkowników;
* dopuszcza do zamieszczenia w Serwisie Reklamy, której rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami lub jeżeli Reklama dotyczy podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w odniesieniu do działalności Operatora lub jeżeli Reklama narusza jakiekolwiek inne interesy Operatora.
* dopuszcza do zamieszczenia w Serwisie Reklam podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w odniesieniu do działalności Operatora;
* zakłada więcej niż jedno konto w Serwisie;
* podaje nieprawdziwe dane osobowe przy rejestracji w Serwisie,
Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi lub wpisów na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca, lub pozbawić Użytkownika przyznanych przywilejów, lub pozbawić Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.

4. Zastosowanie przez Operatora blokady, pozbawienie przywilejów lub usunięcie Użytkownika nie wymaga uzasadnienia.